Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu Gminy Trzemeszno

Pragniemy poinformować, iż w naszej Szkole realizowany jest projekt pt.:

 

„Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu Gminy Trzemeszno”

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego , Działanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wdrażany jest od  września 2017 r. do lutego 2019 r.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego, wparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwijanie kompetencji kluczowych oraz właściwych umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

 

 

W ramach projektu zaplanowano:

 

  • Wsparcie uczniów, które polegać będzie na realizacji zajęć dodatkowych: dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, kół zainteresowań oraz zajęć specjalistycznych
  • Wsparcie nauczycieli w zakresie podwyższania kompetencji na rzecz rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz pracy wykonywanej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń

 

 

 

 

 

 

 

Wartość projektu: 531 764,75 zł

Kwota dofinansowana: 505 176,51 zł