Uczeń online

Projekt „Uczeń online” realizowany jest od roku szkolnego 2010/11 w ponad 50 szkołach na terenie całej Polski. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności i kompetencji uczniów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych. W naszej szkole działa koło języka angielskiego. Uczestnicy projektu prócz zajęć typowo językowych korzystają z dostępu do nowoczesnych technologii i platformy multimedialnej supermemo.net, biorą udział w wykładach oraz warsztatach na uczelniach wyższych, a latem uczestniczą w obozach naukowych. W projekt zaangażowało się 43 gimnazjalistów. Obecnie działają 2 koła dla uczniów klas drugich i trzecich, projekt realizowany będzie do końca sierpnia 2015 roku.
Projekt „Uczeń online” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

Więcej na stronie: www.uczenonline.pl